REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG 

Strony i sklepu Internetowego MUSIC RECORDS

Strona i sklep internetowy MUSIC RECORDS jest prowadzony przez:

Radosława Szulca, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MUSIC RECORDS Radosław Szulc, z siedzibą w Pile, kod pocztowy 64-920, ul. Podchorążych 10, NIP: 764-212-68-64, REGON: 302826427, zwanym dalej „Dostawcą”.

TERMINOLOGIA:

Produkt – płyta CD lub DVD zawierająca utrwalone utwory muzyczne, słowno – muzyczne i/lub audio-wideo (teledyski, koncerty, szkolenia, itp.) oraz inne produkty, w tym gadżety i pliki cyfrowe znajdujące się w aktualnej ofercie Dostawcy,

Gadżet – koszulka, opaska, przypinka, oraz inne tego typu rzeczy znajdujące się w aktualnej ofercie Dostawcy,

Wirtualny plik cyfrowy: w większości to utwór muzyczny, słowno–muzyczny, audio-wideo, który dostarczany jest za pomocą generowanego dedykowanego linku do pobrania lub przesyłany automatycznie na wskazany adres e-mail Klienta, z chwilą poprawnie zakończonego procesu zamówienia.

Rodzaj Licencji: Jest to zakres praw jakie otrzymuje Kupujący/Klient. Dokładny opis i zakres jest zawarty w niniejszym regulaminie. Występują różne rodzaje licencji. Każda z nich ma swój odrębny zakres i może wiązać się z różnym kosztem Produktu i/lub Pliku cyfrowego.

Producent: autor i osoba odpowiedzialna za wyprodukowanie Produktu, lub Pliku Cyfrowego.

Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego i/lub Usług MUSIC RECORDS, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument: Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów na Stronie i sklepie internetowym MUSIC RECORDS w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Podmiot realizujący płatność: zewnętrzny w stosunku do Dostawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Regulamin: niniejszy regulamin, dostępny na stronie internetowej Dostawcy.

Strona i sklep Internetowy MUSIC RECORDS: prowadzony przez Dostawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową:

https://musicrecords.pl

Doręczyciel: zewnętrzny w stosunku do Dostawcy podmiot, odpowiedzialny za doręczenie Produktów lub Gadżetów.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Strony i Strony i sklepu Internetowego MUSIC RECORDS, składania zamówień na produkty w nim dostępne, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Strony i Strony i sklepu Internetowego MUSIC RECORDS, w tym przeglądania zawartego w nim asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet np.: Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari (oraz inne dostępne na rynku przeglądarki).

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Strony i Strony i sklepu Internetowego MUSIC RECORDS zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony i sklepu Internetowego MUSIC RECORDS, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość lub elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. bez zgody Dostawcy.

5. Dostawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w tym asortymencie, możliwe jest po złożeniu zamówienia przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia, lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem kontakt@musicrecords.pl.

7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem: 

a) Przelewy 24 Przedmiotowe usługi świadczy PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kancelarskiej 15, kod pocztowy 60-327, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4 500 000 złotych, kapitale wpłaconym 4 500 000 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://przelewy24.pl/

b)  PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu. Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia. Regulamin usług znajduje się na stronie: https://www.paypal.com/ 

d) dopuszcza się również płatności za pomocą przelewu bezpośredniego na konto wskazane przez Dostawcę.

§ 2 Zasady korzystania ze Strony i sklepu Internetowego MUSIC RECORDS

1. Klient może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w jego asortymencie.

2. Rejestracja na Stronie i sklepie internetowym MUSIC RECORDS (założenie konta Klienta) nie jest wymagana.

§ 3 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach i usługach dostępnych w asortymencie Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w Złotych polskich, Euro, Funtach angielskich oraz Dolarach amerykańskich.

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje na Stronie i sklepie internetowym MUSIC RECORDS nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 4 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS zgodnie z zasadami obowiązującymi w niniejszym Regulaminie. Klient składając zamówienie oświadcza i zapewnia, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zasady w nim określone.

2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

3. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt lub usługę będącą przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk: "Do koszyka", a następnie: "Przejdź do realizacji zamówienia". W przypadku wybrania Wirtualnego Pliku Cyfrowego z wyborem licencji: należy wybrać rodzaj Licencji, następnie przycisk „Dodaj do koszyka” potem przycisnąć przycisk: „Realizuj zamówienie”.

b) zalogować się w oknie jeśli wcześniej nastąpiła rejestracja za pomocą przycisku: "Zaloguj się", lub prawidłowo wypełnić formularz jako gość, na stronie internetowej Strony i sklepu Internetowego MUSIC RECORDS i kliknąć "Zapisz". Może pojawić się komunikat o konieczności potwierdzenia danych na poczcie e-mail, poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego.

c) sprawdzić wyświetlone dane odbiorcy zamówienia, adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także poprawność numeru telefonu do kontaktu w sprawie odbioru. Jeśli zaistnieje potrzeba korekty, należy kliknąć przycisk: "Uaktualnij". W przypadku zakupu Wirtualnego Pliku Cyfrowego: należy koniecznie sprawdzić poprawność Danych: Imię i Nazwisko i/lub Pseudonim Artystyczny, na który jest zakupowana Licencja zawartości Wirtualnego Pliku Cyfrowego (w celu otrzymania praw licencyjnych na te dane). Dostawca ma prawo odmówić przekazywania licencji /cesji na inną osobę niż podaną w zamówieniu. Dopuszczalne jest zamieszczenie innych osób w tytule Utworu, ale prawa licencyjne ma tylko i wyłącznie osoba, której dane widnieją w Zamówieniu.

d) jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT, należy podczas wypełniania zamówienia kliknąć pole „Firma” oraz podać niezbędne dane wraz z numerem NIP.

e) wybrać metodę dostawy (sposób dostarczenia produktu).

f) wybrać formę płatności.

g) kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”.

4. Dostawca dopuszcza inną formę zamówienia w postaci złożenia przez Klienta zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS pod adresem kontakt@musicrecords.pl albo osobiście w siedzibie firmy Dostawcy. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej należy podać następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji jeśli jest inny niż adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz koniecznie podać Imię i nazwisko i/lub pseudonim artystyczny (w celu otrzymania praw licencyjnych na te dane). Dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowego procesu realizacji zamówienia.

5. Dostawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności będą określane na stronie Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS.

6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Dostawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Dostawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Dostawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej. Dodatkowo Dostawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak możliwości takiego potwierdzenia może skutkować anulowaniem zamówienia i nie przyjęcia go do realizacji. Każde przyjęte zamówienie otrzymuje swój unikatowy numer, który jest ściśle związany z danym zamówieniem oraz danymi Klienta.

8. Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego za pośrednictwem Doręczyciela,

b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia w siedzibie firmy Dostawcy,

c) ma więcej niż cztery zmówienia oczekujące na odbiór w siedzibie Dostawcy.

9. W przypadku braku na stanie Dostawcy zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Dostawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Dostawca może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Dostawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia).

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Dostawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

11. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Dostawcy), Dostawca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

12. W przypadku, gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Dostawcy), Dostawca może anulować zamówienie w całości.

13. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 5 Formy płatności i realizacja procesu zamówienia

1. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie firmy Dostawcy – gotówką lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Dostawcę. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia na Stronie i sklepie internetowym MUSIC RECORDS,

b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Doręczyciela - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia na Stronie i sklepie internetowym MUSIC RECORDS,

c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Dostawcę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Dostawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

3. Proces dostawy przebiega zgodnie ze złożonym i potwierdzonym zamówieniem.

4. W przypadku zakupu Wirtualnego Pliku Cyfrowego, dostarczenie pliku polega na wysłaniu go na wskazany adres e-mail przez Klienta. Może to być formie linku do pobrania lub jako załącznik.

5.Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Doręczyciela, w szczególności Poczty Polskiej lub innego doręczyciela wymienionego w opisie Produktów, bądź w formularzu zamówienia.

6. Dostawa odbywa się wyłącznie na terytorium Polski. Wyjątkiem są pliki cyfrowe.

7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za opóźnienie w realizacji zamówienia powstałe z przyczyn leżących po stronie Doręczyciela.

§ 6 Czas realizacji zamówień

1 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

2. Dostawca określa czas realizacji zamówienia na okres do siedmiu dni roboczych. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego Doręczyciela.

3. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.

6. W przypadku zakupu Wirtualnego Pliku Cyfrowego czas realizacji dostarczenia następuje w ciągu 24 godzin od chwili pojawienia się pieniędzy na koncie Dostawcy. W przypadku zlecenia po zakupie przez Klienta dodatkowych czynności, czas realizacji dostarczenia jest ustalany indywidualnie za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie z wcześniejszą akceptacją obu stron.

7. W przypadku zakupuWirtualnego Pliku Cyfrowego i prośby Klienta o zmianę tonacji, tempa, brzmienia itp. (ta opcja może być dostępna tylko dla wybranych produktów, zgodnie z ich opisem), wówczas czas realizacji jest ustalany indywidualnie z Klientem za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie.

§ 7 Warunki reklamacji

1. Dostawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. 

2. Wszelkie roszczenia związane z prawami autorskimi są rozstrzygane pomiędzy Producentem, Klientem i ewentualnie osobą trzecią, która dokona pretensji lub roszczeń. MusicRecords nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Każdy Producent przed nawiązaniem współpracy dokonuje deklaracji za pośrednictwem Umowy Współpracy. Producent muzyczny w pełni odpowiada za materiał, który przekazuje do sprzedaży oraz deklaruje posiadanie prawa autorskiego i majątkowego do sprzedawanego materiału.

3. Dostawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Dostawcy i opisem reklamacji.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Dostawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Dostawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Dostawcy za nabycie danego produktu.

§ 8 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Dostawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Dostawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z siedzibą firmy Dostawcy lub pocztą e-miał na adres: kontakt@musicrecords.pl.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Dostawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Dostawcy.

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 7 regulaminu.

c) w przypadku sporu praw autorskich Dostawca ma obowiązek, na bazie swojej wiedzy i dostępnych możliwości udzielić właściwych wskazówek osobie zgłaszającej pretensje i roszczenia oraz poinformować Producenta o złożonej skardze.

§ 9 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, przed uzyskaniem potwierdzenia realizacji zamówienia kontaktując się z siedzibą Dostawcy za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@musicrecords.pl.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego na Stronie i sklepie internetowym MUSIC RECORDS w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

a) od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może wydrukować wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdujący się pod na stronie internetowej Dostawcy:

https://musicrecords.pl

5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Dostawcy produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Dostawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Dostawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części na adres siedziby Dostawcy.

8. Dostawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

9. W sytuacji gdzieWirtualny Plik Cyfrowy, który został już dostarczony Klientowi ze zdjętym „VoiceTagiem” (dźwięk audio - głos lektora w tle) nie ma możliwości zwrotów. Klient posiada na stronie możliwość przesłuchania Pliku Cyfrowego i dokonując zakupu zaświadcza, że w pełni zapoznał się z zawartością i akceptuje niniejszy zapis i jest świadomy o braku możliwości zwrotu.

§ 10 Zwrot należności Klientom

1. Dostawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją.

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego Doręczyciela.

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane siedzibie firmy Dostawcy i było uprzednio opłacone z góry.

d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Dostawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

4. Jeśli zamówienie było opłacane za pomocą różnych form płatności (np. za pomocą karty płatniczej) to zwrot nastąpi proporcjonalnie i za pomocą form, z jakich skorzystano dokonując płatności.

5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Dostawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Dostawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

6. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w siedzibie firmy Dostawcy, a zamówienie:

a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w siedzibie firmy Dostawcy,

b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4.

7. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 11 Licencje Plików Cyfrowych

1. Sprzedawane Wirtualne Pliki Cyfrowe mogą posiadać pola wyboru Licencji na dysponowanie i uprawnienia, które Klient nabiera z chwilą zakupu.

2. Dostępne mogą być różne rodzaje licencji dla danego Wirtualnego Pliku Cyfrowego.

3. Po wybraniu Licencji Klient akceptuje i ma świadomość zakresu jaki dana Licencja posiada oraz ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe dysponowanie Wirtualnym Plikiem Cyfrowym.

4. Wszelkie naruszenia Klienta związane z przekroczeniem praw oraz zakresu Licencji będą roszczone przez Dostawcę i/lub Producenta w zależności od rodzaju naruszenia.

5. Dostawca jest zrzeszony w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS. Nazwa - pseudonim artystyczny Dostawcy: „Andy Lee Gore” jest prawem chroniony przez ZAIKS. Również materiał Dostawcy jest chroniony przez to Stowarzyszenie.

6. Licencja: „LEASE”

6.1 Licencja ta dopuszcza użytkowanie Wirtualnego Pliku Cyfrowego w celach zarobkowych przez Klienta.

6.2. Utwór oparty na zakupionym Wirtualnym Pliku Cyfrowym może być używany, udostępniany w sieci internet jak również również podczas występów na żywo, Klient może czerpać z tego tytułu korzyści finansowe.

6.3. Wirtualny Plik Cyfrowy zakupiony na tej licencji – pozostaje nadal do dalszej sprzedaży w sklepie Dostawcy, a kolejny Klient może go również zakupić.

6.4. W przypadku chęci przez Klienta zmiany zakresu Licencji. Klient ma obowiązek skontaktować się z Dostawcą za pomocą e-mail: kontakt@musicrecords.pl w celu ustalenia czy taka możliwość istnieje.

6.5. Klient koniecznie w tytule np. W nawiasie musi wpisać nazwę producenta, a w opisach zamieścić informację: Bit pobrano ze strony: musicrecords.pl

Przykładowy tytuł: Siwy feat. Kozak – Tytuł Utworu (prod. Andy L. Gore)

Bit pobrano z musicrecords.pl

6.6. Przy muzyce filmowej: należy w tyłówce zamieścić informację: Autora – Tytułu np: The Wizards – Belmondo oraz informację: muzykę pobrano z musicrecords.pl

6.7. Licencja na Wirtualny Plik Cyfrowy jest nadawana bezterminowo.

6.8. Licencja jest wydawana tylko i wyłącznie na dane zawarte w okienku formularza zamówienia, ale dopuszcza się dołączenie w tytule osób trzecich - współautorów, np: Siwy feat. Kozak.

6.9. Na stronie sklepu dostępne są Wirtualne Pliki Cyfrowe różnych Producentów.

6.10. Prawa producenckie i autorskie pozostają na zawsze własnością Autora/Producenta, a Klient może nim dysponować zgodnie z zasadami zakupionej licencji.

6.11. Format pliku jaki Klient otrzyma jest określony w opisie produktu.

6.12. Klient nie może odsprzedać Pliku osobom trzecim oraz nie ma możliwości nadania cesji.

7. Licencja: „Exlusive”

7.1. Licencja ta dopuszcza użytkowanie Pliku Cyfrowego w celach zarobkowych przez Klienta.

7.2. Utwór oparty na zakupionym Pliku Cyfrowym może być używany, udostępniany w sieci internet jak również również podczas występów na żywo, Klient może czerpać z tego tytułu korzyści finansowe.

7.3. Zakup Pliku Cyfrowego na tej licencji powoduje usunięcie go ze strony sklepu Dostawcy w ciągu 24h od chwili wpłynięcia pieniędzy na konto Dostawcy.

7.4. W przypadku chęci przez Klienta zmiany zakresu Licencji. Klient ma obowiązek skontaktować się z Dostawcą za pomocą e-mail: kontakt@musicrecords.pl w celu ustalenia czy taka możliwość istnieje.

7.5. Klient koniecznie w tytule np. W nawiasie musi wpisać nazwę producenta, a w opisach zamieścić informację: Bit pobrano z musicrecords.pl

Przykładowy tytuł: Siwy feat. Kozak – Tytuł Utworu (prod. Andy L. Gore)

Bit pobrano z musicrecords.pl

7.6. Przy muzyce filmowej: należy w tyłówce zamieścić informację: Autora – Tytułu np: The Wizards – Belmondo oraz informację: muzykę pobrano z musicrecords.pl.

7.7. Licencja na Plik Cyfrowy jest nadawana bezterminowo.

7.9. Licencja jest wydawana tylko i wyłącznie na dane zawarte w okienku formularza zamówienia, ale dopuszcza się dołączenie w tytule osób trzecich - współautorów, np: Siwy feat. Kozak.

7.10. Na stronie sklepu dostępne są Pliki Cyfrowe różnych Producentów.

7.11. Prawa producenckie i autorskie pozostają na zawsze własnością Autora/Producenta, a Klient może nim dysponować zgodnie z zasadami zakupionej licencji.

7.12. Format pliku jaki Klient otrzyma jest określony w opisie produktu.

7.13. Klient nie może odsprzedać Pliku osobom trzecim oraz nie ma możliwości nadania cesji.

8. Licencja: "All Exlusive"

8.1. Licencja "All Exlusive" posiada dokładnie takie same prawa jak "Exlusive", jedyna różnica polega na tym, że Klient otrzyma dodatkowo Paczkę Wirtualnych Plików Cyfrowych z podziałem na Track'i. Czyli ścieżki audio z odseparowanymi instrumentami i głosami.

9. W przypadku Licencji: "Bit na zamówienie" jest sporządzana osobna umowa o dzieło z indywidualnym zakresem.

§ 11 Promocje

1. Na stronach Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”).

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane.

6. W przypadku braku któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Dostawca poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 9 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 12 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie w procesie składania zamówienia na Stronie i sklepie internetowym MUSIC RECORDS, w procesie korzystania ze Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS, w tym dokonywania zakupów na Stronie i sklepie internetowym MUSIC RECORDS. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Dostawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów na Stronie i sklepie internetowym MUSIC RECORDS.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Dostawcę, tj. Radosława Szulca, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MUSIC RECORDS Radosław Szulc, z siedzibą w Pile, kod pocztowy 64-920, ul. Podchorążych 10, NIP: 764-212-68-64, REGON: 302826427.

3. Dostawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta na Stronie i sklepie internetowym MUSIC RECORDS, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 12 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawiania i usunięcia.

5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Dostawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS były na najwyższym poziomie, jednakże Dostawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w §9 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami §9 regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Dostawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Dostawcy.

9. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Dostawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Strony i sklepu internetowego MUSIC RECORDS zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

10. Dostawca informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Dostawca nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu.

11. Dokument ten jest własnością Dostawcy i nie może być rozpowszechniany, kopiowany w części lub całości bez zgody Dostawcy przez inną osobę lub podmiot.