Klauzula Informacyjna 

Przetwarzanie Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

MUSIC RECORDS Radosław Szulc

ul. Podchorążych 10

64-920 Piła

2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować:

e-mail: iod@musicrecords.pl 

3. Cele i podstawy przetwarzania:

3.1) Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

3.2) Udzielenia Tobie stosownych odpowiedzi na zapytania udzielane m.in. telefonicznie, za pośrednictwem SMS, MMS, poprzez formularze zamieszczone na stronie https://shop.musicrecords.pl

3.3) W celu zawarcia umowy, jej wykonania na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą.

4. Komu możemy przekazywać Twoje dane:

4.1) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa;

4.2) firmom współpracującym z którymi posiadamy podpisane umowy i tylko jeśli jest to niezbędnie konieczne.

5. Twoje dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.

6. Okres przechowywania danych:

Jeśli jesteś naszym Klientem, to zamieściliśmy Twoje dane i utworzyliśmy dokumentację (informacje związane z opisem usługi oraz prawami autorskimi i producenckimi, danymi zawartymi na fakturach VAT), mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 5 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń. Przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane.

7. Twoje prawa:

7.1) Przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do podanych przeze Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.2) Ponadto, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

7.3) Dodatkowo, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznasz, że podane przeze Ciebie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.


REGULAMIN DOTYCZĄCY WYKORZYSTANIA WIZERUNKU ARTYSTY:

1) Artyści, którzy korzystają z usług MusicRecords mogą być poproszeni o wykonanie zdjęcia, lub filmu pamiątkowego.

2) Pole eksploatacji: materiał ten może być udostępniany publicznie na portalach społecznościowych, w gazetach w wersji papierowej, bądź elektronicznej, blogach i innych stronach internetowych, telewizjach lokalnych i komercyjnych.

3) Akceptacja materiału: Artysta zawsze dostaje do wglądu, w celu akceptacji materiału z Jego wizerunkiem. Jeśli nie wnosi uwag, materiał ten będzie w dyspozycji MusicRecords w zakresie zgodnym z pkt. 2.

4) Termin: Wykorzystanie wizerunku Artysty jest udzielane bezterminowo.

5) Artysta decydując się na korzystanie z usług MusicRecords akceptuje niniejszy regulamin dotyczący wykorzystania Jego wizerunku.